^Góra strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Misja Przedszkola w Bolimowie

 Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.

 Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne,  

a także uczy odróżniania dobra od zła.

      Pełni  funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

     Jesteśmy przedszkolem nastawionym na twórczy rozwój dziecka. Stwarzamy naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.

Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka  

w różnych dziedzinach aktywności.

Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.

Rozbudzamy wiarę dziecka we własną skuteczność. Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.

Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.

Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych.

Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami.

 Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki, imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci  

i rodziców. Włączamy rodziców i środowisko lokalne w procesy wychowania. Przedszkole jest otwarte na propozycje rodziców. Zachęca ich do współpracy w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

 Oferujemy dzieciom:

 - Wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną prowadzącą zajęcia;

- Funkcjonalne i estetyczne sale zajęć;

- Nowoczesny i bezpiecznie urządzony, kolorowy plac zabaw;

- Posiadamy obszerną literaturę dla dzieci;

- Nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć;

-Bezpośredni kontakt z przyrodą, sztuką.

 W ramach zajęć dodatkowych organizujemy:

- Zajęcia umuzykalniające;

- Koncerty muzyczne;

- Teatrzyki;

- Zajęcia języka angielskiego;

-Wycieczki.

 W organizacji procesu edukacyjnego preferujemy twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu dziecka, wykorzystujemy elementy koncepcji pedagogicznych m. in Labana, Weroniki Sherborne  oraz pedagogikę zabawy;

Poznajemy potrzeby i aspiracje edukacyjne dzieci. Wspieramy rozwój,  

na bieżąco diagnozując osiągnięcia dzieci. W trudnych sytuacjach zwracamy się do specjalistów;

Indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania, zdolności i potrzeby, dzięki temu umożliwiamy każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu;

Stwarzamy warunki organizacyjne, materialne i programowe  

do rozwijania  u dzieci zainteresowań.

 W naszym przedszkolu dajemy dzieciom możliwość:

-Poznawania i rozumienia siebie i świata;

-Odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości;

- Rozróżniania podstawowych wartości- dobra, miłości, przyjaźni;

- Inicjowania zachowań proekologicznych;

- Kreatywnego myślenia;

- Nabywania umiejętności poprzez działanie.

 

Wizja Przedszkola w Bolimowie

 Organizacja oraz zasoby rzeczowe i osobowe przedszkola

     Przedszkole w Bolimowie zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: zatrudniamy specjalistę w zakresie terapii logopedycznej i pedagogicznej.

      Kadra tworzy życzliwą atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci.

      Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedur oceniania i nagradzania.

      Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym pomoce dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów.

      Kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy.

      Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu, oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

 Istota procesów zachodzących w przedszkolu i ich efekty:

 ·        Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych.

 ·        Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole.

 ·        Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 ·        Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

 Nasze zasady są następujące:

 -Zaspokajamy potrzeby dziecka i organizujemy jego aktywność stwarzając warunki do wszechstronnego rozwoju.

 -Indywidualizujemy oddziaływania ,traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.

 -Rozbudzamy wiarę dziecka we własną skuteczność

 -Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko, wdrażamy do zachowań społecznie akceptowalnych.

 -Integrujemy proces wychowania i edukacji.

 -Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.

       Przedszkole respektuje zasady wszechstronnego rozwoju. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie.

      Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb.

      Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania  

i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, poszanowanie przyrody i miłość do ojczyzny.

       Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków.Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć dodatkowych jest ustalany po konsultacjach z rodzicami.

 W ramach zajęć dodatkowych organizujemy:

 -   Zajęcia umuzykalniające;

 -    Koncerty muzyczne;

 -    Teatrzyki;

 -    Zajęcia języka angielskiego;

 -    Wycieczki.

 Katalog metod stosowanych w przedszkolu

     Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

 Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego, a także nowatorskie metody pracy takie jak:

-twórcze metody aktywności ruchowej: W. Sherborne,  R. Labana,

 -metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk – Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,

 Współdziałanie ze środowiskiem i rodzicami

         Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości i zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców prowadzone w poszczególnych grupach wiekowych.

        Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się  

w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola  

i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych.

       Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się  

o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci.

       Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.

       Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak   selektywna zbiórka odpadów i wymiana makulatury na papier toaletowy.

 Sylwetka absolwenta Przedszkola:

 • posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej;
 • jest samodzielny;
 • jest zainteresowany nauką i książkami;
 • ma rozwinięte kompetencje społeczne na poziomie umożliwiającym
  podporządkowanie się wymogom szkolnym;
 • współdziała w zespole;
 • jest otwarty na potrzeby innych ludzi;
 • lubi aktywny udział w zadaniach i działaniach twórcze;
 • jest wrażliwy estetycznie;
 • podejmuje działania przyjazne przyrodzie;
 • akceptuje zdrowy styl życia;
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

 

Kierunki działania (priorytety) na lata 2012-2017

 - Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.

- Wzbogacenie przedszkola w nowe atrakcyjne pomoce dydaktyczne, programy edukacyjne.

Copyright © 2013. Przedszkole w Bolimowie Rights Reserved.