^Góra strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

Dzienna wysokość odpłatności za wyżywienie dziecka  w przedszkolu wynosi:

STAWKA DZIENNA:

   - ZA 3 POSIŁKI – śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek – 6,00 zł,

   - ZA 2 POSIŁKI – śniadanie i obiad dwudaniowy lub obiad dwudaniowy

      i podwieczorek – 4.80 zł,

   - ZA 1 POSIŁEK – dwudaniowy obiad – 3,00 zł.

     

Opłaty za świadczenia przedszkola płatne są z dołu w terminie podanym przez przedszkole – do 10 dnia każdego miesiąca – za  posiłek dziecka w przedszkolu; do 10 dnia każdego miesiąca – za pobyt dziecka w przedszkolu, przekraczający czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (powyżej 5 godzin dziennie ). Opłaty za posiłek dzieci sześcioletnich– oddział zamiejscowy – Szkoła Podstawowa w Bolimowie, w terminie podanym przez dyrektora w/w placówki oświatowej.

 

Wpłaty w/w należności  należy dokonywać u intendenta przedszkola w ustalonych godzinach- 12.30- 14.00 i wyznaczonych dniach lub u intendenta szkoły.

 

Za każdy dzień opóźnienia z dokonaniem  opłaty za posiłki nalicza się odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości.

  W przypadku nieobecności dziecka, uprawnionego do korzystania z posiłku w przedszkolnym zbiorowym żywieniu, zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności. Zasada ta ma również zastosowanie w przypadku rezygnacji z posiłku w zbiorowym żywieniu dzieci  w  przedszkolu.

      Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w zbiorowym żywieniu dziecka (wychowanka przedszkola )-za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w ostatnim dniu roboczym, poprzedzającą nieobecność lub rezygnację z posiłku. Zwrotu opłaty, o której wyżej mowa dokonuje się na wniosek rodziców w formie gotówkowej lub odpisu z należności za posiłki  w następnym miesiącu.

Czas pobytu dziecka w ramach realizacji podstawy programowej jest bezpłatny /5 godzin dziennie/. Opłata za pobyt dziecka poza realizację podstawy programowej wynosi 1 złotych za każdą godzinę. W przypadku nieobecności dziecka, opłata jest zwracana w całości za każdy dzień nieobecności dziecka- odliczona w następnym miesiącu.

Copyright © 2013. Przedszkole w Bolimowie Rights Reserved.