^Góra strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

 

Organizacja rekrutacji do  Przedszkola w Bolimowie

na rok szkolny 2017/2018

 

Edukacją w przedszkolach objęte są dzieci trzyletnie, czteroletnie, pięcioletnie i sześcioletnie. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 roku) objęte są rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.  Wychowanie przedszkolne realizowane jest w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego.

 

Za właściwe spełnianie rocznego obowiązkowego przygotowania dzieci 6-letnich do podjęcia nauki w szkole odpowiadają rodzice. Dzieci pięcioletnie, czteroletnie i trzyletnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym mogą być objęte dzieci powyżej 7 roku życia, nie później jednak niż do ukończenia 9 roku życia.

W szczególnych przypadkach do przedszkola mogą być przyjęte dzieci 2,5-letnie.

 

 

1.    Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018

 

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklarację tą rodzice dziecka składają w danym przedszkolu w terminie od 24marca do 30 marca 2017roku.

Brak złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oznacza, że dziecko nie znajdzie się na liście dzieci przyjętych do przedszkola w ramach kontynuacji.

 

2.    Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2017/2018

 

1)    W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

-        dzieci 3,4,5,6-letnie  zamieszkałe na terenie Gminy Bolimów.

2)    Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców dziecka.

3)    Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech przedszkoli. We wniosku zaznaczają kolejność przedszkoli zaczynając od najbardziej preferowanego.

4)    Do wniosku rodzice dołączają dokumenty /oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

5)    Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

6)    Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach wskazanych przez  Wójta Gminy Bolimów w zarządzeniu Wójta Gminy Bolimów …/2017  z dnia 20 marca 2017:

-        od 31 marca do 11 kwietnia 2017 roku – składanie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

-        od 12  kwietnia do 18 kwietnia 2017 roku – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o  przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym  dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności , o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

-        20 kwietnia 2017 roku do godz. 15.00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

-        od 21 kwietnia do 25 kwietnia 2017 roku- potwierdzenie przez rodzica kandydata  woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

-        26 kwietnia 2017 roku do godz. 15.00  - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

-        od 22 kwietnia 2017 -rozpoczęcie procedury odwoławczej. Rodzice składają wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka w terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci. Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od daty wpływu wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów, która upoważniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat otrzymał. W ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia można wnieść odwołanie do dyrektora przedszkola od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W terminie 7 dni dyrektor rozpatruje odwołanie. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

-        od 27 kwietnia 2017- rozpoczęcie postępowania uzupełniającego, o ile  są jeszcze wolne miejsca w przedszkolu.

 

 

W postępowaniu uzupełniającym mogą brać udział:

-        dzieci, które ukończyły 2,5 lat,

-        dzieci spoza Gminy Bolimów.

Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolu  nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.  Przedszkole nie udziela informacji telefonicznych o wynikach rekrutacji.

 

 

3.    Kryteria i tryb postępowania rekrutacyjnego

 

1)    Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Bolimów wieku 3-6 lat.

2)    Zgodnie z art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

-        wielodzietność rodziny kandydata

-        niepełnosprawność kandydata

-        niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

-        niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

-        niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

-        samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

-        objęcie kandydata pieczą zastępczą

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

3)    Jeżeli pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego do przedszkola nie przyniesie rozstrzygnięcia, przeprowadza się kolejny – drugi etap postępowania, w którym brane są pod uwagę następujące kryteria dodatkowe, określone w Uchwale Rady Gminy Bolimów

 

4)    Do przedszkola przyjmuje się dzieci, które spełniają następujące kryteria:

 

-        kandydat, który zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której siedzibę ma Przedszkole w Bolimowie - wartość 5 pkt.

-        kandydat, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą– wartość 4 pkt.,

-         kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać do danego przedszkola w roku, na który prowadzi się rekrutację– wartość 3 pkt.

-        kandydat, zamieszkujący w odległości do 3 km od Przedszkola w Bolimowie- wartość 2 pkt.

-        kandydat zgłoszony na pobyt dłuższy niż 5 godzin dziennie- za każdą godzinę 1 pkt. (max 4 pkt.)

-        kandydat, który w przyszłym roku będzie podlegał  obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.

Powyższe kryteria stwierdza się na podstawie WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W BOLIMOWIE.

W kryteriach dodatkowych uwzględniono przesłanki ułatwiające funkcjonowanie rodziny, sprzyjające pogodzenie obowiązków zawodowych z obowiązkami rodziców, stwarzającym dzieciom poczucie bezpieczeństwa.

5)    W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).

6)    Jeżeli kilku kandydatów osiągnie równorzędne wyniki pierwszeństwo przyjęcia będzie miało dziecko najstarsze wśród w/w kandydatów.

7)    Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej trzech nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu. W skład komisji rekrutacyjnej nie może wchodzić dyrektor przedszkola.

8)    Komisja rekrutacyjna działa w oparciu oart. 157, art. 158ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz.59)

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola i klas pierwszych szkoły podstawowej

Uchwala w sprawie okreslenia kryteriow rekrutacji dzieci do przedszkola

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w Bolimowie

Informacje dodatkowe:

Na stronie internetowej Przedszkola w Bolimowie: www.przedszkole.bolimow.pl można pobrać dokumenty niezbędne do procesu rekrutacji. Deklarację o kontynuacji należy złożyć najpóźniej 30 marca 2017, a wniosek o przyjęcie dziecka do 11 kwietnia 2017r. w kancelarii przedszkola. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty, o których mowa wyżej będą wydawane w kancelarii przedszkola.

 

 

KARNAWAŁOWY BAL PRZEBIERAŃCÓW

       13 stycznia 2017 odbył się bal przebierańców. Wszystkie dzieci przebrane za postacie z bajek i filmów bawiły się razem z wodzirejem w rytm muzyki dyskotekowej. Przedszkolaki spotkały się z Mikołajem, który wręczył wszystkim prezenty- puzzle. Rada Rodziców przygotowała poczęstunek.

opis

opis 

opis

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzenia zdrowia, radości, miłej rodzinnej atmosfery przy stole wigilijnym, wielu prezentów i spełnienia marzeń składają pracownicy Przedszkola w Bolimowie

INFORMACJA O DOTACJI

opis

 

 

 

      Przedszkole w Bolimowie otrzymało dotację  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację Projektu ekologicznego promującego żywność ekologiczną oraz zasady zdrowego odżywiania "Rośniemy, bo zdrowo jemy" w kwocie 12.755,00 złotych w ramach konkursu pn. "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2016/2017".

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE

       Dnia  9 grudnia 2016 odbyło się Spotkanie Świąteczne zorganizowane przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców Przedszkola w Bolimowie. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście- Przewodnicząca Rady Gminy, pani Aleksandra Kołosowska, dyrektor GZEAS, pani Barbara Skrzos, dyrektor GOK w Bolimowie, pani Irena Śmigiera - Milewska, ksiądz proboszcz Krzysztof Chojnacki, dyrektor Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, pan Stanisław Pytliński, sponsorzy, rodzice i oczywiście przedszkolaki.

      Dzieci z najstarszej grupy przedstawiły jasełka, a z młodszych grup krótki repertuar o tematyce świątecznej. Dziewczęta z chórku prowadzonego przez organistę, pana Pawła Godlewskiego uświetniły uroczystość swoim występem. Rozstrzygnięte zostały dwa konkursy- "Piramida zdrowia" zorganizowany w ramach realizacji projektu edukacji ekologicznej promującego zdrowe żywienie "Rośniemy, bo zdrowo jemy" i "Las zimą" zorganizowany przez Bolimowski Park Krajobrazowy. Rada Rodziców zorganizowała loterię świąteczną i słodką kawiarenkę. Dochód uzyskany ze sprzedaży ciast pozwoli na zakup nowych zabawek dla naszych przedszkolaków. Dziękujemy wszystkim za obecność i wsparcie. Szczególne podziękowania dla sponsorów i rodziców zaangażowanych w realizację uroczystości.

 

opis

Jasełka w wykonaniu dzieci z grupy 5,6-latków

 

 

opis

Występ dzieci z grupy 4,5-latków

 

opis

Występ dzieci z grupy 3,4-latków

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE

 

      Serdecznie zapraszamy na Spotkanie Świąteczne, które odbędzie się dnia 9 grudnia 2016 o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bolimowie. Przewidujemy wiele atrakcji m. in występy dzieci, chórku, kiermasz i słodką kawiarenkę.

Dzieci,

Rada Rodziców

i Rada Pedagogiczna

Przedszkola w Bolimowie

 

opis

WYCIECZKA DO OSADY MAKÓW

     Zapraszamy wszystkie przedszkolaki na wycieczkę do Osady Maków. Dzieci z grupy 3,4 i 4,5-latków jadą 16 listopada, a dzieci z grupy 5,6-latków 17 listopada. Wyjazd o godz. 9.00, a powrót ok. 12.30. Przedszkolaki wezmą udział w zajęciach "Od ziarenka do bochenka". Wycieczka jest zorganizowana w ramach realizacji projektu edukacji ekologicznej promującego zdrowe odżywianie "Rośniemy, bo zdrowo jemy", który otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Rodzice nie pokrywają kosztu wycieczki.

opis

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA DZIECI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Dzieci 3-letnie: - pakiet podstawowy dla 3-latków „Kolorowy start” MAC, Wiesława Żaba – Żabińska

Dzieci 4-letnie: - pakiet podstawowy dla 4-latków „Kolorowy start” MAC, Wiesława Żaba – Żabińska

Dzieci 5 i 6-letnie: - pakiet podstawowy dla 5 i 6-latków „Kolorowy start” MAC, Wiesława Żaba – Żabińska Prosimy o zakup pakietów podstawowych, bez dodatkowych książek !


ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

       Dnia 29 sierpnia 2016 /poniedziałek/ o godz. 10.00 w odbędą się zajęcia adaptacyjne dla dzieci, które po raz pierwszy przyjdą do naszego przedszkola. Wsparciem będą służyli specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Skierniewicach. Zapraszamy dzieci z rodzicami.

Copyright © 2013. Przedszkole w Bolimowie Rights Reserved.